ES projektai

Projektas „Žuvų migracijos kliūčių pašalinimas ties Salantų miesto užtvanka ir vandens telkinio būklės gerinimas, siekiant atkurti Salanto upės vagą“

Salantų regioninio parko direkcija įgyvendina projektą „Žuvų migracijos kliūčių pašalinimas ties Salantų miesto užtvanka ir vandens telkinio būklės gerinimas, siekiant atkurti Salanto upės vagą. Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-012 priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“.

Projekto tikslas – pagerinti Salanto upės ekologinę būklę. Projektu tiesiogiai įgyvendinama LR aplinkos ir žemės ūkio ministrų 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-357/3D-312 patvirtinto Vandens srities plėtros 2017–2023 metų plano programos veiksmų plano 2.3.5.1 priemonė „Sudaryti sąlygas žuvų migracijai ties Salantų miesto užtvanka upėje Salantas“ (kodas – 17010410, Minijos upės pabaseinis).

Įgyvendinant projekto veiklas bus demontuota Salantų miesto užtvankos vandens pralaida, atkurta Salanto upės vaga, įrengiant dirbtines nerštavientes, šlapynę, apsaugančią Salanto upę nuo atsitiktinės taršos, Salanto upės užutekis. Taip pat bus išvalytas Salanto upės ruožas žemiau užtvankos. Salantų m. tvenkinio teritorija bus rekultivuojama ir natūralizuojama. Įgyvendinus projektą žuvų migracijai bus atvertos 46 km ilgio Salanto ir jo intakų atkarpos su 29 km ilgio ruožais, tinkamais reofilinių žuvų maitinimuisi ir veisimuisi. Projekto rezultatai taip pat prisidės prie viso Minijos pabaseinio būklės gerinimo, kartu ir Baltijos jūros būklės gerinimo.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. gruodžio 16 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. spalio 31 d.

Projektui įgyvendinti skirta iki 302.411,36 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų.

Projekto vykdytojas – Salantų regioninio parko direktorius Modestas Šečkus, tel. 8 686 77 279, el. paštas direkcija@salanturp.lt


Sprendimas V studija | TVS