Naujienos

2018.09.05
Pradėti Salanto hidrografinio kraštovaizdžio komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbai
Pradėti pėsčiųjų tako įrengimo darbai Salanto slėnyje

Salantų regioninio parko direkcijos iniciatyva, siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas norintiems aplankyti ir susipažinti su vertingiausiomis Salantų regioninio parko gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis, Salanto slėnyje pradėti pėsčiųjų tako nuo Kalnalio apžvalgos bokšto iki Imbarės piliakalnio įrengimo darbai. 
Įgyvendinant Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos projektą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ Salantų regioniniame parke bus atlikti Salanto hidrografinio kraštovaizdžio komplekso tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbai. Išnagrinėjus projektuojamos vietovės gamtinių tyrimų medžiagą, įvertinus lankytinus objektus, jų dislokaciją, Salanto upės slėnyje suprojektuotas pėsčiųjų takas sujungs Kalnalio apžvalgos bokštą su Imbarės piliakalnio komplekso pėsčiųjų takais. Šiuos darbus, kurių bendra vertė 249 700 eurų, atliks UAB „Genra“. 
Pagal parengtą ir patvirtintą „Salanto žemupio hidrografinio draustinio pritaikymas lankymui. Pėsčiųjų tako nuo Kalnalio apžvalgos bokšto iki Imbarės piliakalnio Kalnalio k., Imbarės k., Skaudalių k., Imbarės sen., Kretingos r. sav. statybos projektą“, planuojama atlikti kraštovaizdžio formavimo kirtimus, įrengti ne tik pėsčiųjų taką, kurio bendras ilgis  2 km, bet ir terasuotus laiptus, tiltą per Salanto upę, atokvėpio aikštelę ir kitą minimalią rekreacinę infrastruktūrą. Ties Imbarės piliakalniu su priešpiliu ir gyvenviete bus vykdomi žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir archeologiniai žvalgymai. Visi minėti darbai finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
Pėsčiųjų takas įrengiamas Salanto žemupio hidrografiniame draustinyje, kurio tikslas yra išsaugoti natūralią Salanto upės senslėnio atkarpą bei upės vagą, Blendžiavos upelio ir Salanto upės santaką. Čia saugomos retos, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytos paukščių rūšys: tulžiai, didieji dančiasnapiai, upėje veisiasi mažosios nėgės, vijūnai, lašišinės žuvys, vietomis natūraliose draustinio pievose aptinkamos retos augalų rūšys: raudonosios ir baltijinės gegūnės, vyriškosios gegužraibės. Be to, šioje vietovėje įsteigta „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) Erlos ir Salanto upių senslėniai (LTSKUB002), skirta griežlių (Crex crex) populiacijai apsaugoti. 
Tikimąsi, jog kitų metų pradžioje Salanto hidrografinis kraštovaizdžio kompleksas bus jau sutvarkytas ir pritaikytas lankymui, o įrengtas pėsčiųjų takas sudarys sąlygas lankytojams susipažinti su teritorijoje esančiomis tiek gamtinėmis, tiek kultūros paveldo vertybėmis.
Projektas „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto vykdytojas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Projekto partneris – Salantų regioninio parko direkcija.
ESFIVP_I_1.jpg


Atgal


Sprendimas V studija | TVS