Naujienos

2018.07.31
Vykdomi Natura 2000 teritorijos – Senosios Įpilties apylinkių tvarkymo darbai
Natura 2000 tvarkymo darbai

Šiais metais ,,Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje (toliau BAST) Senosios Įpilties apylinkės pradėti vykdyti gamtotvarkiniai darbai pagal 2015 m. gruodžio 1 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-871 patvirtintą BAST Senosios Įpilties apylinkių gamtotvarkos planą. Šiuos darbus, finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšomis, pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos projektą „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas Natura 2000 teritorijose (I)“, atlieka UAB „Skirmandera“. 2018 – 2020 m. laikotarpiu planuojama iškirsti ir pašalinti sumedėjusią augaliją (menkaverčius krūmus ir medžius), kirsti krūmų ir medžių atžalas bei šienauti ir šalinti biomasę. Gamtotvarkos priemones numatoma vykdyti 40,95 ha ploto teritorijoje.
Vadovaujantis minėtos teritorijos gamtotvarkos planu, 2018 m. planuojami įgyvendinti du etapai. Pirmajame etape yra numatytas sumedėjusios augalijos (menkaverčių krūmų) kirtimas ir pašalinimas. Antrajame – šienavimas bei žolinės biomasės išvežimas.
„Natura 2000“ BAST Senosios Įpilties apylinkės (LTKRE0004) yra Klaipėdos apskrities, Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijoje. Ši „Natura 2000“ teritorija įsteigta Europos Bendrijos svarbos gamtinių buveinių – melvenynų, eutrofinių aukštųjų žolynų, aliuvinių pievų, karbonatinių smėlynų smiltpievių, stepinių pievų, rūšių turtingų smilgynų, šienaujamų mezofitų pievų, tarpinių pelkių ir liūnų, natūralių eutrofinių ežerų su plūdžių ir alavijinio aštrio bendrijomis – apsaugai. Bendras teritorijos plotas – 70 ha.
Šiuo metu pagrindinė grėsmė, bloginanti pievų buveinių būklę, yra užaugimas sumedėjusia augalija nustojus tradiciškai ūkininkauti – šienauti ir ganyti gyvulius. Tam, kad būtų atkurti čia esančių pievų buveinių kompleksai su saugomomis augalų rūšimis bei pagerinta jų struktūra, yra būtina atnaujinti tradicinį šių buveinių naudojimą (šienavimą, ganymą).
ESFIVP_I_1.jpg


Atgal


Sprendimas V studija | TVS