Naujienos

2012.06.22
Parengus Sudėnų botaniniame-zoologiniame draustinyje esančios Natura 2000 BAST Sudėnų pievų gamtotvarkos planą, planuojami Sudėnų pievų tvarkymo darbai
Natura 2000 BAST Sudėnų pievos apaugančios sumedėjusia augalija

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos užsakymu šiais metais buvo parengtas Natura 2000 buveinių apsaugai svarbios teritorijos (toliau – BAST) Sudėnų pievų gamtotvarkos planas, kurio rengėjai - Lietuvos gamtos fondas, š.m. birželio 19 d. Laukžemės k., Darbėnų sen., Kretingos r., pakvietė Sudėnų botaniniame-zoologiniame draustinyje esančių žemės sklypų savininkus į susitikimą. Jo metu buvo pristatytas Sudėnų botaninio-zoologinio draustinio (Sudėnų pievos) gamtotvarkos plano pirminis projektas, tikslai ir uždaviniai.
Kadangi Sudėnų botaninis-zoologinis draustinis yra priskirtas prižiūrėti Salantų regioninio parko direkcijai, todėl direkcijos atstovai susitikmo metu taip pat pristatė gamtotvarkos plano pagrindu parengą Sudėnų pievų teritorijos tvarkymo programą bei joje numatytas gamtotvarkines priemones, kurių didžiąją dalį planuojama įgyvendinti privačiuose žemės sklypuose.
Be to, Salantų regioninio parko direkcija yra pasiūliusi Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, projekto „Saugomų teritorijų tvarkymas (III etapas)“ metu sutvarkyti Sudėnų botaniniame draustinyje esančią Natura 2000 teritoriją ir įgyvendinti gamtotvarkinius darbus. Gavus ES struktūrinių fondų paramą, tvarkymo darbai galėtų prasidėti jau 2012 metų rudenį.
Todėl visus asmenis, turinčius žemės Sudėnų botaniniame-zoologiniame draustinyje (Natura 2000 BAST Sudėnų pievose), kviečiame susipažinti su numatomais atlikti tvarkymo darbais jų nuosavybės teise priklausančiuose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose.
Dėl išsamesnės informacijos apie Natura 2000 BAST Sudėnų pievose numatomus tvarkymo darbus, galite kreiptis į Salantų regioninio parko direkciją, vyr. specialistę Astą Bagočienę, tel. 8 445 58761 arba el. paštu asta@salanturp.lt

Daugiau informacijos apie “Sudėnų botaninis-zoologinis draustinis (Sudėnų pievos)” gamtotvarkos planą galėtų suteikti Lietuvos gamtos fondo projekto vadovas Žydrūnas Sinkevičius, mob. tel. 8 614 67292, el. paštas: zydrunas.s@glis.lt

Sudėnų pievų Tvarkymo priemonių brėžinys

Tvarkymo programos tikslai
Pagrindinis programos tikslas – palaikyti ir atkurti į Buveinių direktyvos (92/43/EEB) I priedą įtrauktų ir teritorijoje randamų Europos Bendrijos svarbos buveinių: 6230* Rūšių turtingų briedgaurynų, 6410 Melvenynų, 6450 Aliuvinių pievų, 6430 Eutrofinių aukštųjų žolynų būklę, su joms būdinga struktūra ir rūšių sudėtimi bei išsaugoti saugomų augalų, paukščių ir vabzdžių rūšių populiacijas.

Tvarkymo programos uždaviniai
1. Atkurti ir palaikyti natūralias pievų buveines: 6410 melvenynus, 6430 eutrofinius aukštuosius žolynus, 6450 aliuvines pievas ir 6230* rūšių turtingus briedgaurynus 97,5 ha plote.
2. Informuoti visuomenę, vietos gyventojus ir kitus suinteresuotus asmenis apie teritorijos europinės svarbos gamtines vertybes, jų apsaugos poreikius bei vykdomas gamtotvarkines priemones.

Numatomi gamtotvarkiniai darbai
Pirmaisiais tvarkymo metais - sumedėjusios augalijos iškirtimas ir išvežimas bei žolinės augalijos šienavimas ir biomasės pašalinimas
Antraisiais tvarkymo metais - atžalų išpjovimas ir pašalinimas bei žolinės augalijos šienavimas ir biomasės pašalinimas


Atgal


Sprendimas V studija | TVS