Informacija žemės savininkams

Salantų regioninio parko teritorijoje yra išskirtos šios Natura 2000 teritorijos:

 • BAST Šauklių riedulynas (LTSKU0002)
 • BAST Kulalių riedulynas (LTSKU0003)
 • BAST Rimšinės miškas (LTSKU0004)
 • BAST Nasrėnų pievos (LTKRE0003)
 • BAST Minijos slėnis ties Dyburiais (LTKRE0002)
 • BAST Minijos upė (LTKLA0007) (dalis esanti dalyje Plungės ir Kretingos rajonų)
 • BAST Salanto ir Blendžiavos upės (LTKRE0005)
 • PAST Erlos ir Salanto upių senslėniai (LTSKUB002)
 • PAST Minijos upės slėnis (LTKLAB005) (dalis esanti dalyje Plungės ir Kretingos rajonų)

Salantų regioninio parko direkcijai priskirtos prižiūrėti šios Natura 2000 teritorijos:

 • BAST Minijos upė (LTKLA0007) (dalis esanti Plungės ir Kretingos rajonuose)
 • BAST Salanto ir Blendžiavos upės (LTKRE0005)
 • BAST Luobos upė (LTSKU0005)
 • BAST Sudėnų pievos (LTKRE0001)
 • BAST Senosios Įpilties apylinkės (LTKRE0004)
 • BAST Sausdravo upė (LTPLU0011)
 • BAST Stalgėnų pievos (LTPLU0012)
 • BAST Šventosios upės slėnis ties Margininkais (LTSKU0001)
 • BAST Viršilų miškas (LTSKU0009)
 • BAST Večių miškas (LTSKU0008)
 • BAST Grūšlaukės miškas (LTKRE0007)
 • PAST Minijos upės slėnis (LTKLAB005) (dalis esanti Plungės ir Kretingos rajonuose)
 • PAST Apšės upės slėnis (LTSKUB001)


Salantų regioninio parko direkcija jai priskirtose Natura 2000 teritorijose:

- vykdo Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių monitoringą pagal LR aplinkos ministro patvirtintus Valstybinės aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo priemonių planus, vertina buveinių ir rūšių apsaugos būklę;

- teikia pasiūlymus dėl reikalingų apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimo, kad būtų išsaugotos esamos ir atkurtos pažeistos natūralios buveinės, saugomų rūšių gyvūnų ir augalų populiacijos iki palankios būklės.

- nustatinėja planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio šioms teritorijoms reikšmingumą LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 patvirtintu Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas norėdamas gauti išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo turi kreiptis į saugomos teritorijos direkciją, atsakingą už „Natura 2000“ tinklo vietovės valdymą (šiuo atveju Salantų regioninio parko direkciją) ir pateikti šiuos dokumentus:

2. planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo užpildytą 3 priedo bendrąją ir A dalis (raštu ir skaitmeniniame formate
 
3. žemės sklypo planą (M 1:10 000) bei topografinį apylinkių žemėlapį (M 1:50 000), kuriuose pažymimas planuojamas objektas.
 

 
PARAMA NATURA 2000 VIETOVĖSE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE
 
 
    Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Natura 2000 ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklą „Natura 2000 išmokos žemės ūkio paskirties žemėje“ numatytos kompensacijos žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės ūkio paskirties žemės valdos yra Natura 2000 teritorijose ir kurie privalo laikytis papildomų ūkinės veiklos apribojimų.
  Taigi, žemės savininkams ir valdytojams, besilaikantiems Natura 2000 teritorijoje nustatytų minimalių draudimų (nesuarti pievų, nesausinti jų, nenaudoti trąšų, kalkinimo medžiagų, šienauti nustatytais terminais ir pan.) kasmet už kiekvieną deklaruotą žemės ūkio naudmenų hektarą be įprasta tvarka skiriamų ES tiesioginių išmokų už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pasėlius būtų mokama papildoma kompensacija. Pagal Lietuvos kaimo plėtros programą 2014-2020 m.  numatytos nuo 54 EUR/ha iki 70 EUR/ha dydžio išmokos.
 

NATURA 2000 IŠMOKOS MIŠKŲ TERITORIJOSE

 

Privačių miškų savininkams ar jų asociacijoms, kurių valda yra Natura 2000 teritorijoje ir joje aptinkama EB svarbos miškų buveinė (pvz., 9010 *vakarų taiga, 9020 *plačialapių ir mišrūs miškai, 9050 žolių turtingi eglynai ir kt.) ar potenciali buveinė ir/ar EB svarbos rūšių radavietės ar buveinės, 2015-2020 m. laikotarpiu bus teikiama finansinė parama už šiuos miško valdoje nustatytus ūkinės veiklos apribojimus:

1. Draudžiami (atidėti) pagrindiniai miško kirtimai arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 procentų medyno tūrio per 10 metų)). Kompensacijos dydis – 272 EUR/ha (pirminiu ne ilgesniu kaip 5 metų laikotarpiu). Pasibaigus pirminiam 5 metų laikotarpiui – 200 EUR/ha. Išmoka kasmetinė.

2. Draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha, Kompensacijos dydis – 155 EUR/ha. Išmoka kasmetinė.

3. Plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių. Kompensacijos dydis – 156 EUR/ha. Išmoka vienkartinė.

4. Sanitariniais kirtimais draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius. Kompensacijos dydis – 62 EUR/ha. Išmoka kasmetinė.

Kompensacinės išmokos už valdoje taikomus apribojimus bus skiriamos privačių miškų savininkams ar jų asociacijoms, kai valdos plotas Natura 2000 teritorijoje, kuriame taikomi miško kirtimų apribojimai yra ne mažesnis kaip 0,5 ha.
2007-2014 m. laikotarpiu visi pareiškėjai, siekdami Natura išmokų, privalėjo pirmiausia kreiptis į saugomos teritorijos direkciją dėl pažymos apie miško valdoje nustatytus apribojimus.
Nuo 2015 m. daliai pareiškėjų nebereiks kreiptis į saugomos teritorijos direkciją, kadangi deklaruoti miško naudmenas bus galima iš karto nustatytose teritorijose. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) šios nustatytos teritorijos žymimos skirtingų spalvų ženklais ir kodais - PK, UK, NM ar DM. Ar miško valda patenka į tokias teritorijas, kuriose iš anksto identifikuoti apribojimai, galima sužinoti prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) seniūnijoje ar savarankiškai arba apsilankius interneto svetainėje www.geoportal.lt. Taip pat šią informaciją galima sužinoti saugomų teritorijų direkcijose ar Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje.

 

 

Jei miškas patenka į PK, UK, NM, DM kodais pažymėtus plotus

 

 Jei miško valda ar jos dalis patenka į bent vieną iš PK, UK, NM ar DM kodais pažymėtų plotų ir yra ne mažesnė kaip 0,5 ha, miško savininkas gali iš karto, be saugomos teritorijos direkcijos pažymos, deklaruoti pažymėtą plotą jam priklausančioje miško valdoje. Jei valda patenka į keliais kodais pažymėtus plotus, miško savininkas savo nuožiūra pasirenka pagal kokį kodą nori deklaruoti miško plotą. Tik plotus, kurie pažymėti NM kodu (t.y. kai plynų kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių) deklaruoti galima tada, kai miško savininkui yra ar buvo išduotas leidimas kirsti mišką. Jei tokio leidimo savininkas neturi ir kirsti miško neplanuoja, prašyti išmokų už apribotus plynus kirtimus draudžiama.
Miško savininkai, kurių valdos patenka į PK, UK, NM ar DM kodais pažymėtus plotus deklaruodami savarankiškai ar seniūnijose turi turėti šiuos dokumentus:
 

 • Miško nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus.
 • Įgaliojimą (jei paraišką teikia įgaliotas asmuo);
 • Miškotvarkos projektą arba Valstybinės miškų tarnybos pažymą apie miškų valstybės kadastro duomenis;
 • Leidimą kirsti mišką – kai siekiama išmokų už apribotus plynus kirtimus.

 

 

Jei miškas nepatenka į PK, UK, NM ar DM kodais pažymėtus plotus

 

Miško savininkai, kurių valda ar jos dalis nepatenka į PK, UK, NM ar DM kodais pažymėtus plotus Natura teritorijoje, siekdami kompensacinės išmokos už valdoje taikomus apribojimus, privalės kreiptis į saugomos teritorijos direkciją dėl pažymos. Ši pažyma bus reikalinga deklaruojant miško naudmenas seniūnijoje ar savarankiškai elektroniniu būdu.
Miško savininkas saugomos teritorijos direkcijai turės pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą;
 • Miško nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus;
 • Įgaliojimą (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo);
 • Miškotvarkos projektą su nustatytais ūkinės veiklos apribojimais arba Valstybinės miškų tarnybos pažymą arba Išvadą apie valdoje nustatytą EB svarbos paukščių veisimosi vietą;
 • Leidimą miškui kirsti - kai siekiama išmokų už apribotus plynus kirtimus.

 

 

PARAMA MIŠKŲ SAVININKAMS UŽ EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS PAUKŠČIŲ VEISIMOSI VIETŲ APSAUGĄ

 

Nuo 2015 m. paramą pagal veiklą „Natura 2000 išmokos miškuose“ galės gauti ir tie privačių miškų savininkai, kurių valda nepatenka į Natura 2000 teritoriją, tačiau valdoje yra nustatyta EB svarbos paukščių (pvz. mažojo erelio rėksnio, juodojo gandro, jūrinio erelio, gyvatėdžio, vapsvaėdžio, uralinės pelėdos ar lututės, kt.) veisimosi vieta ar kurtinio tuokvietė, kurioje pagal Miško kirtimų taisyklių reikalavimus yra draudžiami pagrindiniai miško kirtimai.
Miško savininkui už valdoje ar jos dalyje draudžiamus pagrindinius miško kirtimus pirmus 5 metus būtų mokama 272 EUR/ha kompensacija, vėliau, pasibaigus 5 metų laikotarpiui – 200 EUR/ha kompensacija. Miško savininkai, siekdami išmokos už draudžiamus pagrindinius kirtimus paukščių veisimosi vietoje, deklaruodami mišką, privalės turėti arba miškotvarkos projektą, arba Išvadą apie valdoje nustatytą EB svarbos paukščių veisimosi vietą. Tiek miškotvarkos projekte, tiek Išvadoje  turi būti pateikta informacija apie valdoje nustatytą EB svarbos paukščių veisimosi vietą ir kokiame miško plote draudžiami pagrindiniai kirtimai. Deklaruojant vald, Paraiškų priėmimo sistemoje reikia pasirinkti kodą PK (uždrausti pagrindiniai kirtimai).
Svarbu žinoti, kad išmoka mokama tik tuo atveju, jei miškas valdoje, kur nustatyta EB svarbos paukščių rūšies veisimosi vieta jau yra pasiekęs IV grupės miškams taikomą kirtimų amžių. Pvz. jei veisimosi vieta nustatyta eglyne, išmoka būtų mokama už tą plotą, kuriame eglynas yra ne jaunesnis kaip 71 m. amžiaus.
Dėl Išvadų miško savininkai turėtų kreiptis į miškotvarkos projektų rengėjus.
Išvadas gali išduoti tik miškotvarkos projektų rengėjai, kurie yra įregistruoti Valstybinėje miškų tarnyboje. Miškotvarkos projektų ir Išvadų rengėjai prieš rengdami dokumentus turėtų patikrinti  ar duomenys apie EB svarbos paukščių lizdavietes yra pateikti  Saugomų rūšių informacinei sistemai (SRIS) arba Miškų kadastro integruotai informacinei sistemai (MKIIS). Apie SRIS registruotas lizdavietes informacija teikiama www.sris.lt . Miško savininkai norėdami iš anksto sužinoti ar jų valda patenka į EB svarbos paukščių veisimosi vietą ar tuokvietę, gali kreiptis į  Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą ar artimiausią saugomos teritorijos direkciją,  VĮ miškų urėdiją ar Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės teritorinius poskyrius.

________________________________________________________________________

Paraiškas pagal priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama Natura 2000 miškuose“ galima teikti nuo balandžio 13 d. ne tik seniūnijose, bet ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biuruose. Pareiškėjai, turintys galimybes naudotis elektronine bankininkyste, deklaruoti gali savarankiškai, jungdamiesi prie VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administruojamos Paraiškų priėmimo informacinės sistemos. Deklaravimas baigsis 2015 m. birželio 15 d. Vėluojantieji pateikti paraiškas dar galės atlikti iki 2015 m. liepos 10 d., tačiau galutinė paramos suma bus mažinama 1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.

Bendrasis Nacionalinės mokėjimų agentūros informacijos teikimo telefonas Vilniuje: (8~5) 252 6999.
Dėl konsultacijų ir detalesnės informacijos galite kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybą (Stoties g. 5, Akademija, 58343 Kėdainių r., tel.(8 347) 3 78 70, faks. (8 347) 3 70 26, el. paštas info@lzukt.lt, plačiau www.lzukt.lt) arba rajonuose esančius šios tarnybos konsultavimo biurus.
Dėl informacijos taip pat galite kreiptis į Salantų regioninio parko direkciją.

Sprendimas V studija | TVS