Naujienos

2011.11.05
Sutvarkytas Kulalių riedulynas
Kulalių skaldyklos akmenynas - valstybės saugomas gamtos paveldo objektas

Skuodo rajone Šauklių kraštovaizdžio draustinyje esantis Kulalių riedulynas – pats didžiausias Lietuvoje. Šioje teritorijoje, užimančioje apie 59 ha plotą, aptinkamos ypač vertingos visos Europos mastu viržynų, kadagynų, melvenynų ir rūšių turtingųbriedgaurynų augalų buveinės, todėl jis įtrauktas į ekologinį „Natura 2000“ teritorijų tinklą, kaip buveinių apsaugai svarbi teritorija.

Riedulyne randama ir keletas labai retų, išnykstančių Lietuvos Raudonosios knygos kerpių, augalų ir paukščių rūšių, pavyzdžiui, tokių kaip tetervinas. Tačiau visoms šioms gamtinėms vertybėms grėsė išnykimas. Mat nustojus ganyti, teritorijoje pradėjo želti menkaverčiai krūmai, savaiminiai medeliai, pradėjo apaugti rieduliai ir kisti čia vyraujanti augalija. Besiformuojantys krūmynai palikdavo vis mažiau atvirų pievų plotų, kuriuos taip mėgsta ne tik šiliniai viržiai, stačiosios briedgaurės, bet ir tetervinai.

Todėl Salantų regioniniame parke esančioje „Natura 2000“ teritorijoje – Kulalių riedulyne, pagal patvirtintą minėtos teritorijos gamtotvarkos planą, dar 2009 m. pradėti vykdyti gamtotvarkiniai darbai, už kurių įgyvendinimą atsakinga Salantų regioninio parko direkcija. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto „Saugomų teritorijų tvarkymas (I etapas)“ metu, paliekant pavienius kadagių krūmus, stambius medžius ir jų grupes, buvo iškirsta ir išvežta į atvirus pievų plotus besiskverbianti ir plintanti sumedėjusi augalija (menkaverčiai krūmai ir medžiai). Pastatytas informacinis stendas. Vėliau kartu su žoline augalija nušienautos naujai ataugusios iškirstų krūmų ir medžių atžalos. Iš viso buvo sutvarkyta 45 ha Kulalių riedulyno - „Natura 2000“ teritorijos. Šiais metais buvo baigtos įgyvendinti visos pagrindinės gamtotvarkinės priemonės, numatytos Kulalių riedulyno gamtotvarkos plane.

Tačiau tolimesnei teritorijos priežiūrai ir tam, kad išsaugoti retas ir nykstančias gamtines vertybes, rekomenduojama ganyti galvijus. Tokios sąlygos, nušienavus ataugusias atžalas (45 ha), ir buvo sudarytos privatiems asmenims, ūkininkams naudoti ar nuomoti išvalytas pievas, ganyti galvijus, dalyvauti kaimo plėtros programos priemonėse. Todėl jau šią vasarą, visoje sutvarkytoje Kulalių riedulyno teritorijoje buvo ganoma karvių banda, priklausanti vietos bendruomenės ūkininkui.

„Natura 2000“ ekologinis tinklas jungia trapiausias ir vertingiausias natūralias buveines bei rūšis, kurios yra ypatingai svarbios visos Europos, ne tik Lietuvos, biologinei įvairovei. Kiekviena „Natura 2000“ teritorija yra skirta konkrečioms augalų buveinių ar paukščių, gyvūnų, augalų rūšims ir jų gyvenamosios aplinkos bei augimvietėms išsaugoti. Šioms „Natura 2000“ teritorijoms yra rengiami gamtotvarkos planai. Jie numato konkrečias gamtotvarkines priemones ir veiklas, kuriomis saugomų rūšių ir natūralios buveinės turėtų būti atkurtos, išsaugotos bei palaikoma palanki jų apsaugos būklė. Toks ir Kulalių riedulyo gamtotvarkos plano tikslas – išlaikyti Europos Bendrijos svarbos gamtinių augalų buveinių bei retų augalų ir gyvūnų rūšių populiacijų palankią apsaugos būklę, išsaugant ir pagerinant esamas sąlygas.

Picture1.jpgVSTT_logo_.jpg


Atgal


Sprendimas V studija | TVS