Naujienos

2022.07.18
Nuo liepos 1 d. veikia Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija!

Dėmesio!

2022 m. birželio 30 d. – paskutinė Salantų regioninio parko direkcijos veikimo diena. Nuo 2022 m. liepos 1 d. po reorganizavimo sujungimo būdu prašome visus interesantus kreiptis į Žemaitijos saugomų teritorijų direkciją, adresu: Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Varnių sen., Telšių apskr., el. p. zemaitija@saugoma.lt. 

 

Žemaitijos saugomų teritorijų direktorius – Mindaugas Balčiūnas, kontaktai: tel. +370 618 53 080, el. p. mindaugas.balciunas@saugoma.lt

Žemaitijos saugomų teritorijų direktoriaus pavaduotojas – Vygantas Kilčauskas, kontaktai: tel. +370 614 25 095, el. p. vygantas.kilcauskas@saugoma.lt

 

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijoje veikia 7 regioninių parkų ir 1 valstybinio gamtinio rezervato grupės, į kurių patarėjus galite kreiptis iškilus klausimų šiais kontaktais:

Salantų regioninio parko grupės patarėjas Modestas Šečkus, kontaktai: tel. +370 686 77 279, el. p. modestas.seckus@saugoma.lt

Varnių regioninio parko grupės patarėjo funkcijas atlieka Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialistas Andrius Bajorūnas, kontaktai: tel. +370 611 40 693, el. p. andrius.bajorūnas@saugoma.lt

Dubysos regioninio parko grupės patarėjo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas Vygantas Kilčauskas, kontaktai: tel. +370 614 25 095, el. p. vygantas.kilcauskas@saugoma.lt

Žagarės regioninio parko grupės patarėjo funkcijas atlieka direktorius Mindaugas Balčiūnas, kontaktai: tel. +370 618 53 080, el. p. mindaugas.balciunas@saugoma.lt

Tytuvėnų regioninio parko grupės patarėjo funkcijas atlieka Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Stonys, kontaktai: tel. +370 686 06363, el. p. vytautas.stonys@saugoma.lt

Ventos regioninio parko grupės patarėjo funkcijas atlieka vyr. specialistas Ramūnas Dulinskis, kontaktai: tel. +370 679 10 810, el. p. ramunas.dulinskis@saugoma.lt

Kurtuvėnų regioninio parko grupės patarėjos funkcijas atlieka Lina Kinčinienė, kontaktai: tel. +370 618 29 964, el. p. lina.kinciniene@saugoma.lt

Kamanų valstybinio gamtinio rezervato patarėjas Darius Triaušys, kontaktai: tel. +370 686 92 337, el. p. darius.triausys@saugoma.lt

 

Salantų regioninio parko grupės paskirtis, uždaviniai, funkcijos:

PASKIRTIS:

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos Salantų regioninio parko grupė (toliau – Grupė) yra Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos (toliau – Direkcija) struktūrinis padalinys, vykdantis funkcijas prevencinės veiklos organizavimo ir vykdymo, lankytojų aptarnavimo, vertybių, teritorijos tvarkymo ir priežiūros, pritaikymo lankymui ir rekreacijai, švietėjiškos veiklos srityse Salantų regioniniame parke.

UŽDAVINIAI:

 • užtikrinti prevenciją konkrečioje saugomoje teritorijoje, siekiant išvengti saugomos teritorijos apsaugos ir naudojimo tvarkos pažeidimų;  
 • užtikrinti vertybių (kraštovaizdžio kompleksų ir paveldo objektų) apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą, pritaikymą lankymui, pažintiniam turizmui, rekreacinių zonų ir objektų tvarkymą ir priežiūrą;
 • atkurti sunaikintas ir pažeistas gamtos ir kultūros vertybes (kompleksus ir objektus), pagerinti jų būklę;
 • užtikrinti saugomos teritorijos lankytojų aptarnavimą (teritorijoje, lankytojų centre);
 • propaguoti Salantų regioninio parko etnokultūros tradicijas, gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietoves.

FUNKCIJOS:

 • vykdo prevencinę veiklą pažeidimams išvengti (stebi saugomoje teritorijoje fizinių ir juridinių asmenų vykdomą veiklą, imasi prevencinių priemonių, siekdama užkirsti kelią galimam teisės aktų pažeidimui, konsultuoja, siūlo geriausius būdus ir formas numatomai veiklai vykdyti ir pan.); 
 • užfiksavusi pažeidimus informuoja VTPSI, AAD ir kitas institucijas dėl galimai padarytų teisės aktų pažeidimų; 
 • tvarko (prižiūri) kraštovaizdžio kompleksus, gamtos ir nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes, t. y. pagal kompetenciją įgyvendina saugomų teritorijų specialiojo ir strateginio planavimo dokumentuose (planavimo schemose, tikslinėse programose, kt.) numatytas apsaugos ir tvarkymo priemones, arba organizuoja jų tvarkymą ir priežiūrą; taip pat įgyvendina sunaikintų ir pažeistų kompleksų bei objektų atkūrimo priemonių įgyvendinimą; 
 • įgyvendina saugomų buveinių ir rūšių apsaugos, tvarkymo, įskaitant atkūrimo, priemones, numatytas gamtotvarkos planuose, kituose strateginio ir teritorijų planavimo dokumentuose, įgyvendina priemones, susijusias su invazinių rūšių valdymu ir naikinimu;
 • pritaiko teritorijas ir objektus lankymui, pirmiausia pažintiniam turizmui, įrengia ir prižiūri infrastruktūrą lankytojams: lauko informacinę sistemą, gamtos ir kultūros vertybių ekspozicijas, pažintinius, mokomuosius ir kitus takus, tvarko rekreacines zonas, poilsiavietes, stovyklavietes bei kitus objektus ir rekreacinę infrastruktūrą arba organizuoja teritorijų tvarkymą ir priežiūrą; 
 • teikia pasiūlymus kitiems Direkcijos skyriams ir Direktoriui dėl gamtos ir kultūros vertybių, rekreacinių zonų ir rekreacinių išteklių būklės gerinimo, rekreacinių apkrovų reguliavimo priemonių taikymo, stebi ir vertina įgyvendinamų priemonių efektyvumą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tikslines programas, saugomų teritorijų planavimo dokumentus; 
 • organizuoja lankytojų centro veiklą, priima ir aptarnauja lankytojus, konsultuoja asmenis lankytojų centre, vykdo lankytojų monitoringą lankytojų centre;
 • organizuoja ir veda žygius ir ekskursijas po regioninį parką; teikia kitas mokamas paslaugas, susijusias su Direkcijos tikslų ir funkcijų vykdymu; 
 • organizuoja ir vykdo regioninio parko veiklą: aptarnauja jos lankytojus, rengia ir įgyvendina edukacines gamtosaugines programas; 
 • vykdo neformaliojo ugdymo veiklą gamtosauginėse ir kraštovaizdžio apsaugos programose, kartu su švietimo įstaigomis rengia ir vykdo jaunimo bei suaugusiųjų švietimo programas;
 • propaguoja kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimo, krašto materialios ir dvasinės kultūros paveldą, jo apsaugos svarbą, organizuoja konferencijas, seminarus, parodas, kitus švietėjiškus, gamtosauginius, kultūrinius renginius visuomenei, gali vykdyti muziejinę veiklą;
 • teikia suinteresuotų asmenų grupėms aktualią informaciją apie saugomos teritorijos steigimo tikslus, saugomos teritorijos išskirtinę vertę, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimo poreikį, apsaugos ir naudojimo režimą, numatomus jo pakeitimus, lankymo galimybes; 
 • palaiko ryšius su kitų saugomų teritorijų direkcijų grupėmis, su kontrolės institucijomis, dalijasi gerąja patirtimi; 
 • organizuoja savanorių darbą, įtraukia į saugomos teritorijos tvarkymą ir būklės stebėjimą bendruomenes, vietos gyventojus, bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Direkcijos direktoriaus, jo pavaduotojo pavedimus. 


Atgal


Sprendimas V studija | TVS